Strony internetowe

Ofe­ru­jemy kom­plek­sowe przy­go­to­wa­nie stron inter­ne­to­wych. Oprócz pro­jektu gra­ficz­nego zapew­niamy pełne wspar­cie tech­niczne oraz atrak­cyjne rabaty na miej­sce hostin­gowe. Two­rzymy witryny respon­sywne, by zagwa­ran­to­wać opty­malną czy­tel­ność na wszel­kich urzą­dze­niach.

Więcej

Sklepy internetowe

Pro­jektujemy strony inter­ne­towe spe­cjal­nie przy­go­to­wane pod eks­po­zy­cję i sprze­daż wszel­kiego rodzaju pro­duk­tów. Design sklepu inter­ne­to­wego two­rzymy w opar­ciu o ści­słą współ­pracę z Klien­tem, by odpo­wia­dał jego zapo­trze­bo­wa­niom. Jed­no­cze­śnie zda­jemy się na wie­dzę o poten­cjal­nych odbior­cach, by nasz pro­jekt mógł uczy­nić sprze­daż bar­dziej efek­tywną.

Więcej

Obsługa WordPress

Uru­cho­mie­nie strony inter­ne­to­wej to zale­d­wie począ­tek ogrom­nego zada­nia przed jakim staje jej admi­ni­stra­tor. Aby pomóc w uspraw­nie­niu pracy oraz spra­wić, by witryna przy­no­siła wymierne korzy­ści, ofe­ru­jemy wspar­cie tech­niczne przy obsłu­dze WordPress.

Więcej

Projektowanie graficzne

Zgod­nie z mak­symą „jak Cię widzą, tak Cię piszą” przy­go­to­wu­jemy pro­jekty gra­ficzne, które nie tylko ład­nie się pre­zen­tują, ale są przede wszyst­kim schludne i speł­nia­jące kry­te­ria mar­ke­tin­gowe. Ofe­ru­jemy wyko­na­nie zarówno wizy­tó­wek oraz pro­stych mate­ria­łów rekla­mo­wych, jak i skon­stru­owa­nie loga dla firmy czy też jej pełny bran­ding.

Więcej