Projektowanie stron internetowych

Atrak­cyjna wizualnie strona inter­ne­towa zawie­ra­jąca konkretne i czytelne treści, stanowi najlepszą wizytówkę. Umoż­li­wimy Ci przed­sta­wienie w sieci Twojej osoby lub firmy w sposób, który przy­cią­gnie, zaciekawi i zatrzyma odbiorców na dłużej.

Nasze strony inter­ne­towe są zopty­ma­li­zo­wane do szybkiego ładowania na urzą­dze­niach mobilnych. Posiadają też metadane zrozu­miałe dla portali społecz­no­ścio­wych oraz wyszu­ki­warek, a zapro­jek­to­wana przez nas struktura treści ułatwia pozy­cjo­no­wanie stron w Google.

Spersonalizowany projekt graficzny

Stwo­rzone przez nas strony inter­ne­towe cechuje czytelna i nowo­cze­sna szata gra­ficzna. Dbamy o to, by odpo­wia­dała ona współ­cze­snym tren­dom oraz speł­niała kry­te­ria przej­rzy­sto­ści i kom­pa­ty­bil­no­ści zarówno z naj­po­pu­lar­niej­szymi prze­glą­dar­kami, jak i urzą­dze­niami mobil­nymi.


Optymalizacja treści

W celu zapew­nie­nia mak­sy­mal­nej szyb­ko­ści łado­wa­nia, szkie­let pro­jektu opra­co­wu­jemy bazu­jąc na naj­now­szych i naj­sku­tecz­niej­szych tech­no­lo­giach. Strony inter­ne­towe two­rzymy od pod­staw w opar­ciu o potrzeby Klienta, by zagwa­ran­to­wać ich ory­gi­nal­ność i uni­ka­to­wość. Jed­no­cze­śnie dbamy o to, by były przede wszyst­kim w pełni czy­telne i dostępne dla wszyst­kich użyt­kow­ni­ków.


Szkolenie z obsługi

Zle­ca­jąc nam zapro­jek­to­wa­nie strony inter­ne­to­wej otrzy­masz od nas także zestaw mate­ria­łów szko­le­nio­wych w wygod­nej for­mie fil­mów wideo z nar­ra­cją. Obja­śnią one wszel­kie zagad­nie­nia zwią­zane z użyt­ko­wa­niem pro­duktu. W przy­padku dodat­ko­wych pytań słu­żymy sta­łym wspar­ciem tech­nicz­nym.


Nowoczesny, szybki i bezpieczny serwer

W sytu­acji zain­te­re­so­wa­nia miej­scem hostin­go­wym, ofe­ru­jemy rabat 15% na nowo­cze­sne konto w fir­mie dhosting z ela­stycz­nym ska­lo­wa­niem, dys­kami SSD, PHP7 i cer­ty­fi­ka­tami SSL Let’s Encrypt w stan­dar­dzie.

Zamów hosting

Realizacje

Wybrane wdrożenia stron internetowych:


GlobtroperWdrożenie strony internetowej zrealizowane przy współpracy z Orfin Studio do projektu graficznego autorstwa Miriam Ptak.
Obejrzyj

ProxigroupWdrożenie strony internetowej zrealizowane przy współpracy z Orfin Studio do projektu graficznego autorstwa Marty Makowskiej i Pauliny Jarosz.
Obejrzyj

Czarny KapturekWdrożenie strony internetowej zrealizowane przy współpracy z Ad Fontes do projektu graficznego autorstwa Jarka Danielaka.
Obejrzyj

Custom X-ray SystemsWdrożenie strony internetowej dla Auxilia Technology.
Obejrzyj

i-TechnologiesWdrożenie strony internetowej zrealizowane przy współpracy z Orfin Studio do projektu graficznego autorstwa Marty Makowskiej i Pauliny Jarosz.