Sklepy internetowe - szmigieldesign Sklepy internetowe - szmigieldesign Sklepy internetowe - szmigieldesign

Sklepy internetowe i katalogi produktów

Wiemy, jak ważna jest odpowiednia prezentacja w skutecznej sprzedaży i chcemy ułatwić Ci zadanie promocji Twojego produktu. W tym celu stworzymy projekt sklepu internetowego, specjalnie dopasowany do Twoich potrzeb i upodobań. Zapewniamy nowoczesną szatę graficzną, której forma uwydatni atrakcyjność i zalety asortymentu.

Szybkość i dostępność

Pra­cu­jemy w opar­ciu o naj­now­sze tech­no­lo­gie gwa­ran­tu­jące mak­sy­malną pręd­kość łado­wa­nia oraz kom­pa­ty­bil­ność z naj­po­pu­lar­niej­szymi prze­glą­dar­kami i urzą­dze­niami mobil­nymi. Dzięki temu Twój sklep inter­ne­towy zyska więk­sze szanse na tra­fie­nie do klien­tów.


Integracje oraz automatyzacja sklepu

Oprócz przy­go­to­wa­nia strony inter­ne­to­wej, ofe­ru­jemy rów­nież dostęp do popu­lar­nej plat­formy e-com­merce, udo­stęp­nia­ją­cej sze­roki wachlarz moż­li­wo­ści zarzą­dza­nia skle­pem. Zapew­niamy mię­dzy innymi samo­dzielną edy­cję tre­ści, inte­gra­cję z sys­te­mami CRM i płat­no­ściami typu Pay-U.


Przystępne materiały szkoleniowe

Zle­ca­jąc nam zapro­jek­to­wa­nie Two­jego sklepu inter­ne­to­wego zysku­jesz w pełni uni­ka­towy pro­dukt oraz kom­pletne wspar­cie tech­niczne. Wysy­łamy także przy­stępne mate­riały szko­le­niowe w for­mie fil­mów wideo, które mają za zada­nie wyja­śnić wszel­kie kwe­stie zwią­zane z użyt­ko­wa­niem strony.


Szybki i bezpieczny dostęp do asortymentu

W przy­padku zain­te­re­so­wa­nia ser­we­rem dla sklepu na plat­for­mie dhosting, ofe­ru­jemy 15% rabatu na w pełni ska­lo­walne konto zawie­ra­jące dyski SSD i PHP7 oraz cer­ty­fi­katy SSL Let’s Encrypt.

Zamów hosting

Realizacje

Wybrane wdrożenia sklepów internetowych:


e-plytydrewniane.plWdrożenie sklepu internetowego zrealizowane do projektu graficznego autorstwa Emilii Żukrowskiej-Pflaum.
Obejrzyj

Polskie FrykasyWdrożenie sklepu internetowego zrealizowane przy współpracy z Orfin Studio do projektu graficznego autorstwa Roksany Orfin-Grabowskiej.
Obejrzyj