Programowanie - szmigieldesign Edytor wizualny - szmigieldesign Edytor wizualny - szmigieldesign Edytor wizualny - szmigieldesign Edytor wizualny - szmigieldesign Wordpress - szmigieldesign

Obsługa WordPress

Dzięki platformie WordPress własne miejsce w sieci staje się dostępne na wyciągnięcie ręki. Chociaż jest to system niezwykle przejrzysty i wygodny w użytkowaniu, pewne zagadnienia związane z obsługą tak stworzonej strony internetowej mogą wciąż wydawać się skomplikowane. W związku z tym oferujemy wsparcie techniczne zarówno na etapie tworzenia witryny, jak i jej prowadzenia.

WordPress od A do Z

Pomo­żemy wyko­nać stronę od pod­staw lub zop­ty­ma­li­zo­wać już ist­nie­jącą, by speł­niała warunki przej­rzy­sto­ści i kom­pa­ty­bil­no­ści z popu­lar­nymi prze­glą­dar­kami i urzą­dze­niami prze­no­śnymi. Możesz zle­cić nam sys­te­ma­tyczną aktu­ali­za­cję udo­stęp­nio­nych przez Cie­bie tre­ści, a także zarzą­dza­nie nimi.


Bezpieczny i wolny od wirusów CMS

Zad­bamy rów­nież o to, by Twoje miej­sce w sieci cecho­wało się nie tylko pro­fe­sjo­nal­nym wyko­na­niem, ale też lub przede wszyst­kim, by było bez­pieczne. Zapew­niamy regu­larne i dokładne audyty mające na celu wykryć oraz uniesz­ko­dli­wić wszel­kie zagro­że­nia mogące mieć wpływ zarówno na ist­nie­nie Two­jej strony inter­ne­to­wej, jak i na zamie­szane na niej dane.


Prace graficzne i deweloperskie

Dodat­kowo ofe­ru­jemy wspar­cie pod­czas mody­fi­ka­cji gra­fiki, jak i two­rze­nia jej od pod­staw, by sta­no­wiła spójną całość z prze­ka­zy­waną na witry­nie tre­ścią.

Więcej