Slider - Projektowanie graficzne - szmigieldesign Slider - Projektowanie graficzne - szmigieldesign Slider - Projektowanie graficzne - szmigieldesign Slider - Projektowanie graficzne - szmigieldesign Slider - Projektowanie graficzne - szmigieldesign Slider - Projektowanie graficzne - szmigieldesign Slider - Projektowanie graficzne - szmigieldesign Slider - Projektowanie graficzne - szmigieldesign Slider - Projektowanie graficzne - szmigieldesign Slider - Projektowanie graficzne - szmigieldesign Slider - Projektowanie graficzne - szmigieldesign

Projektowanie graficzne

Choć nie szata zdobi człowieka, nie da się zaprzeczyć, że wygląd jest bardzo znaczącym elementem. W związku z tym przywiązujemy dużą wagę do projektowania graficznego. Dokładamy starań, by nasze grafiki nie tylko budziły powierzchowne zainteresowanie, ale przede wszystkim przyciągały na dłużej.

Kreatywnie, spójnie i zawsze na temat

Bez względu na to czy przy­go­to­wu­jemy stronę inter­ne­tową, mate­riały pro­mo­cyjne czy wizy­tówki, upew­niamy się, by ładne opa­ko­wa­nie efek­tyw­nie pre­zen­to­wało także treść, którą w sobie zawiera.


Design, który działa

Pro­jek­tu­jemy wydruki, loga oraz reklamy odpo­wia­da­jące aktu­al­nym tren­dom. Jed­no­cze­śnie bazu­jemy na wie­lo­let­nim doświad­cze­niu i zdo­by­tej wie­dzy z zakresu mar­ke­tingu. Pozwala nam to dosto­so­wać nasze pro­jekty do ocze­ki­wań poten­cjal­nych odbior­ców i spra­wić by były przej­rzy­ste oraz speł­niały kry­te­ria dobrej reklamy.


Kompleksowa obsługa graficzna

Ofe­ru­jemy przy­go­to­wa­nie kom­pletnych gra­fik zarówno komer­cyj­nych, jak i na uży­tek wła­sny, mate­ria­łów rekla­mo­wych oraz wizy­tó­wek. Zapro­jek­tu­jemy logo dla Two­jej firmy, a także zapew­nimy kom­pletny bran­ding.

Realizacje

Wybrane projekty graficzne:


SHOW your bellydanceIdentyfikacja wizualna magazynu o tematyce tańca orientalnego wraz ze składem oraz przygotowaniem do druku pierwszego numeru czasopisma.

oPUBProjekt logotypu oraz materiałów promocyjnych Repozytorium Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.

JCI WrocławProjekty materiałów reklamowych przygotowane na potrzeby promocji wydarzeń organizowanych przez stowarzyszenie.

CharakterowniaIdentyfikacja wizualna poradni psychologicznej i centrum rozwoju osobistego.