Oferta

Kompleksowe i spójne rozwiązania graficzne — grafika użytkowa, fotografia, tworzenie stron internetowych, projektowanie identyfikacji wizualnej.

Nie znalazłeś tego, czego szukasz?

Kim jesteśmy?

szmi­giel­de­sign to prze­strzeń kre­atywna, powstała z ini­cja­tywy Łuka­sza Szmi­gla, gdzie w poje­dynkę lub we współ­pracy z innymi spe­cja­li­stami z branży, reali­zu­jemy dobre pro­jekty, zorien­to­wane na dostar­cza­nie prak­tycz­nych narzę­dzi, które w efek­tywny spo­sób roz­wią­zują realne pro­blemy.

Jeste­śmy orę­dow­ni­kami dobrego pro­jek­to­wa­nia — sprze­ci­wiamy się este­ty­zmowi oraz bez­myśl­nemu naśla­dow­nic­twu. Wie­rzymy, że dobry design jest ponad­cza­sowy a war­tość wizu­alna, którą nie­sie, wynika z jego uży­tecz­no­ści. Nieu­stan­nie roz­wi­jamy swój warsz­tat oraz posze­rzamy wie­dzę, aby świa­do­mie i bez prze­szkód dzia­łać dla wspól­nego dobra. Czu­jemy dumę kie­ru­jąc się współ­dzia­ła­niem, zamiast rywa­li­za­cją.