Recenzowane czasopisma naukowe w internecie

Chociaż nie ocenia się książki po okładce, doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak duży wpływ ma wygląd danej pozycji na jej poczytność. Specjalnie dla Ciebie stworzymy projekt graficzny nawiązujący do stylistyki oraz tematyki prezentowanych przez Ciebie treści.

Szata graficzna zgodna z wizerunkiem czasopisma

Ide­al­nie dopa­so­wany wygląd cza­so­pi­sma inter­ne­to­wego nie tylko uła­twi i uprzy­jemni czy­tel­ni­kom zapo­zna­wa­nie się z arty­ku­łami, ale także przy­cią­gnie nowych zain­te­re­so­wa­nych.


Platforma OJS 3

Wdra­ża­jąc recen­zo­wane cza­so­pisma naukowe bazu­jemy na Open Journal Systems, opro­gra­mo­wa­niu, które zostało stwo­rzone spe­cjal­nie na potrzeby recen­zo­wa­nych cza­so­pism nauko­wych. Jest to pro­dukt spraw­dzony, ofe­ru­jący pro­fe­sjo­nalne narzę­dzia do edy­cji arty­ku­łów inter­ne­to­wych i zarzą­dza­nia pro­ce­sem wydaw­ni­czym.


Aktualne tłumaczenie systemu

Ofe­ru­jemy wyko­na­nie plat­formy w pol­skiej wer­sji języ­ko­wej z moż­liwą inter­na­cjo­na­li­za­cją na inne języki, takie jak angiel­ski czy nie­miecki. Zapew­niamy pełne wspar­cie tech­niczne pod­czas obsługi cza­so­pi­sma online.


Szkolenie w siedzibie Klienta

Spe­cjal­nie dla naszych Klien­tów prze­pro­wa­dzamy także szko­le­nie z zarzą­dza­nia pro­ce­sem wydaw­ni­czym.

Realizacje

Wybrane wdrożenia czasopism internetowych:


Pomeranian Journal of Life SciencesWdrożenie czasopisma dla Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie.
Obejrzyj

Wrocławski Rocznik Historii MówionejWdrożenie czasopisma zrealizowane przy współpracy z Orfin Studio do projektu graficznego autorstwa Artura Skowrońskiego.
Obejrzyj

Rocznik Ziem ZachodnichWdrożenie czasopisma zrealizowane przy współpracy z Orfin Studio do projektu graficznego autorstwa Artura Skowrońskiego.
Obejrzyj